Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : เรื่องย่อ “นูระ หลานจอมภูต” นั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าภูตพราย (โยไค) ของญี่ปุ่นในยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงแฝงเร้นอญุ่ในซอกหลืบของความทันสมัย ในมหานครโตเกียว ซึ่งเหล่าภูตพรายปีศาจร้ายเหล่านั้น มีทั้งดีและเลว และยังมีการรวมตัวของเหล่าสมาคมและก๊วนต่างๆ เฉกเช่นเหล่ามนุษย์ วึ่งมีการเข้ากลู่มโดยสมัครใจหรือเกิดจากการโดนปราบและยอมศิโรราบจนกลาย เป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ในการปกครองในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุด ในเขตคันโตก็ คือ “กลุ่มนูระ ” ซึ่งปกครองโดย ” นูราริเฮียง” จอมอสูรเฒ่าผู้ทรงอำนาจ แม้จะชราภาพลงไปมากแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามจนสามารถควบคุม ปกครองกลุ่มนูระซึ่งประกอบด้วยอสูรนับร้อยเอาไว้ได้..

Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 24 จบ พากย์ไทย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2018 BigC-Anime.com
top